Säännöt

Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiiri ry:n säännöt

(Hyväksytty piirin kevätkokouksessa 31.3.2019.)

 

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiiri ry ja se kuuluu alueellisena yhdistyksenä Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:hyn. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä piiri ja Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:stä nimitystä SKML. Piirin kotipaikka on Turku ja kieli suomi.

2 § Piirin tarkoitus

Piirin tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kiinnostusta kirkkomusiikkiin, edistää toimialueellaan kirkkomusiikin kehitystä, tukea ja ohjata kirkkomusiikkityötä sekä edistää kirkkomusiikin alan kuorojen, soitinyhtyeiden, musiikkileikkikoulujen ja muiden musiikkiryhmien perustamista ja toimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri

1) edistää jäsentensä yhteistyötä ja antaa tai välittää jäsenilleen asiantuntija-apua ja muita maksuttomia palveluja näiden sääntöjen tarkoittamissa asioissa,

2) hoitaa jäsentensä perus- ja jatkokoulutusta,

3) järjestää alueellisia kirkkomusiikkijuhlia ja -tapahtumia,

4) myöntää ansiomerkit SKMLn hyväksymien valtuuksien puitteissa,

5) hoitaa yhteyksiä alueensa muihin musiikkiyhdistyksiin, kirkkomuusikkojen ammattijärjestöihin ja kirkollisiin elimiin.

3 § Piirin jäsenet

Piirin perusyhdistysjäseneksi voi päästä sen alueella toimiva rekisteröity musiikkiyhdistys, joka hyväksyy näiden sääntöjen 2 §:ssä ilmaistun tarkoituksen ja jonka piirihallitus hakemuksen perusteella perusyhdistysjäseneksi hyväksyy. Piirin lapsi- ja nuorisoyhdistysjäseneksi voi päästä sen alueella toimiva rekisteröity yhdistys, jolla on lasten ja/tai nuorten musiikkiryhmä ja joka hyväksyy näiden sääntöjen 2 §:ssä ilmaistun tarkoituksen ja jonka piirihallitus hakemuksen perusteella lapsi- ja nuorisoyhdistysjäseneksi hyväksyy.

Piirin liitännäisjäseneksi voi päästä yksityinen henkilö, jonka piirihallitus hakemuksen perusteella liitännäisjäseneksi hyväksyy. Piirin nuorisojäseneksi voi päästä alle 18 vuoden ikäinen yksityinen henkilö, jonka piirihallitus hakemuksen perusteella nuorisojäseneksi hyväksyy. Nuorisojäsen siirtyy halutessaan ja piirihallituksen hyväksynnällä liitännäisjäseneksi tai vaihtoehtoisesti hänen on erottava piirin jäsenyydestä sen kalenterivuoden päätyessä, jona nuorisojäsen täyttää 18 vuotta.

Liitännäisjäsenellä ja nuorisojäsenellä ei ole piirikokouksissa äänioikeutta.

Piirin kunniapuheenjohtajaksi, jona voi olla yksi henkilö kerrallaan, voi piirikokous kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut piirin puheenjohtajana. Piirin kunniajäseneksi voi piirihallitus kutsua henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti piirin tarkoitusperien hyväksi.

Päätösten on oltava yksimielisiä. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on piirikokouksissa äänioikeus.

4§ Jäsenyydestä eroaminen

Jäsen voi erota piiristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan piirikokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun siltä vuodelta, jonka kuluessa eroaminen tapahtuu.

5§ Jäsenyydestä erottaminen

Piirikokous voi piirihallituksen esityksestä erottaa piiristä jäsenen, joka huomautuksista huolimatta toimii vastoin piirin tarkoitusta tai jättää näiden sääntöjen määräämät velvoitteet täyttämättä.

Erottamispäätös tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Piirihallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi piiristä, mikäli jäsen ei ole maksanut vuotuista erääntynyttä jäsenmaksuaan sen vuoden kuluessa, johon maksu kohdistuu, ja se on edelleen maksamatta seuraavan vuoden helmikuun päättyessä.

6§ Jäsenmaksut

Perusyhdistysjäsen ja lapsi- ja nuorisoyhdistysjäsen suorittavat piirille henkilöjäsenmääräänsä perustuvan jäsenmaksun, jonka suuruuden piirin syyskokous päättää vuosittain seuraavan kalenterivuoden osalta. Jäsenmaksu määrätään erikseen perusyhdistysjäsenille ja lapsi- ja nuorisoyhdistysjäsenille.

Liitännäisjäsen ja nuorisojäsen suorittavat piirille jäsenmaksun, jonka suuruuden piirin syyskokous päättää vuosittain seuraavan kalenterivuoden osalta. Jäsenmaksu määrätään erikseen liitännäisjäsenille ja nuorisojäsenille

Seurakuntajäsenet vapautuvat jäsenmaksusta.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.


7§ Muut jäsenvelvoitteet

Perusyhdistysjäsen ja lapsi- ja nuorisoyhdistysjäsenet lähettävät piirille 1.3. mennessä

1) tiedot jäsenmäärästään edellisen vuoden päättyessä,

2) tiedot jäsenyhdistyksen toimihenkilöistä ja edellisen vuoden toiminnasta.

Liitännäisjäsenet ja nuorisojäsenet lähettävät piirille l.3. mennessä piirihallituksen niiltä pyytämät tiedot. Jäsenten on annettava myös muut piirin niiltä pyytämät tiedot asetettuun määräaikaan mennessä.

8 § Piirin toimielimet

Piirin toimielimet ovat piirikokous ja piirihallitus.

9 § Piirikokoukset, yleistä

Piirin asioista päättää piirikokous. Varsinaisia piirikokouksia pidetään kalenterivuoden aikana kaksi. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Piirikokoukset kutsuu koolle piirihallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Jokainen perusyhdistysjäsen ja lapsi- ja nuorisoyhdistysjäsen on oikeutettu lähettämään

piirikokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa ja sen lisäksi

1) yhden (1) edustajan 51-75 henkilöjäsentä kohden,

2) kaksi (2) edustajaa 76-100 henkilöjäsentä kohden,

3) kolme (3) edustajaa 101-125 henkilöjäsentä kohden jne.

Kokousedustajan tulee olla 16 vuotta täyttänyt.

Jokaisella kokousedustajalla on piirikokouksessa yksi (1) ääni.

Jokainen piirin alueella toimiva SKML:n jäsenseurakunta voi lähettää piirikokoukseen edustajansa, jolla on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 


10 § Kevätkokous

Piirin kevätkokouksessa

1) piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen,

2) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa

ja kaksi ääntenlaskijaa,

3) todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys,

5) käsitellään piirihallituksen laatima toimintakertomus piirin edellisen vuoden toiminnasta,

6) käsitellään piirihallituksen laatima tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto,

7) päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

8) valitaan edustajat SKML:n edustajakokoukseen,

9) käsitellään jäsenten piirihallitukselle 20. helmikuuta mennessä kevätkokousta varten esittämät asiat,

10) käsitellään muut piirihallituksen kokouskutsussa esittämät asiat,

11) päätetään kokous.

11 § Syyskokous

Piirin syyskokouksessa

1) piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen,

2) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

3) todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys,

5) käsitellään piirihallituksen laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja päätetään sen hyväksymisestä,

6) päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista,

7) päätetään piirihallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista,

8) käsitellään piirihallituksen laatima seuraavan vuoden talousarvio ja päätetään sen hyväksymisestä,

9) valitaan piirihallituksen puheenjohtaja (piirin puheenjohtaja) joka toinen vuosi,

10) valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle,

11) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi,

12) käsitellään jäsenten piirihallitukselle 15. lokakuuta mennessä syyskokousta varten esittämät asiat,

13) käsitellään muut piirihallituksen kokouskutsussa esittämät asiat,

14) päätetään kokous.

12 § Ylimääräinen piirikokous

Piirihallituksen on kutsuttava koolle ylimääräinen piirikokous, kun edellinen piirikokous niin päättää tai piirihallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi viidesosa (1/5) piiri äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

13 § Piirihallitus

Syyskokous valitsee piirihallituksen jäsenet, joiden toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Piirihallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Kolme varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen valitaan laulajista tai soittajista ja kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen musiikillisista johtajista. Piirihallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi tai kolme sen mukaan, kun heidän kaksivuotiskautensa päättyy. Piirihallituksen jäsenenä voi olla yhtäjaksoisesti enintään neljä kaksivuotiskautta. Varajäsenet ovat erovuorossa vuorovuosina.

Piirihallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa piirihallitukselle sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Piirihallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Piirihallitus on kutsuttava koolle, jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä pyytää. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta. Piirihallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä on läsnä.


14 § Piirihallituksen tehtävät

Piirihallitus johtaa piirin toimintaa ja hoitaa sen taloutta näiden sääntöjen ja piirikokousten sekä SKMLn antamien ohjeiden mukaan. Näitä ohjeita toteuttaessaan tai niiden lisäksi piirin hallitus

1) valmistelee piirikokoukselle kokouskutsussa esitetyt asiat,

2) päättää kokousedustajien valtakirjojen tarkastamisesta,

3) käsittelee jäsenhakemukset, päättää perusyhdistysjäseneksi, lapsi- ja nuorisoyhdistysjäseneksi, liitännäisjäseneksi ja nuorisojäseneksi ottamisesta sekä pitää jäsenluetteloa,

4) päättää jäsenen erottamisesityksen tekemisestä ja eronneeksi katsomisesta 5 §:n mukaisesti,

5) tarkistaa perusyhdistysjäsenten ja lapsi- ja nuorisoyhdistysjäsenten sääntöjen muutosehdotukset sekä antaa neuvoja ja ohjeita sääntömuutosasioissa,

6) valitsee piirin edustuksen aluetason yhteisöihin, toimikuntiin ja kokouksiin,

7) vastaa piirin talouden hoidosta ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta,

8) laatii esitykset piirin toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä toimintakertomuksen,

9) lähettää SKML:lle huhtikuun 15. päivään mennessä tiedot jäsenmäärästä edellisen vuoden päättyessä, edellisen vuoden toimintaa ja taloutta koskevat tiedot, tiedot piirin toimihenkilöistä sekä SKML:n asettamien määräaikojen puitteissa muut sen pyytämät tiedot,

10) vastaa piirin viestinnästä,

11) käsittelee valtuuksiensa puitteissa ansiomerkkiasiat, valmistelee piirikokoukselle kunniapuheenjohtajuutta koskevan esityksen, päättää kunniajäsenten kutsumisesta,

12) valmistelee piirikokoukselle esityksen alueellisten laulu- ja soittojuhlien jäljestämisestä ja ohjelmasta,

13) vastaa toimintasuunnitelman mukaisten koulutustilaisuuksien jäljestämisestä,

14) tekee SKML:lle, piirikokoukselle ja muille järjestöille ja yhteisöille aloitteita kirkkomusiikkitoiminnan kehittämisestä,

15) antaa jäsenille asiantuntija-apua piirin toimialaan kuuluvissa asioissa,

16) hoitaa muut piirin toiminnan vaatimat piirihallitukselle kuuluvat asiat.

15 § Nimenkirjoittajat

Piirin nimen kirjoittavat piirihallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

16 § Talous

Piirin tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on toimitettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on luovutettava toiminnantarkastuskertomus piirihallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Piirillä on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianmukaisella luvalla jäljestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

17 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia varsinaisessa piirikokouksessa, jos siitä on kokouskutsussa ilmoitettu. Muutosehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

18 § Piirin purkaminen

Ehdotus piirin purkamisesta on käsiteltävä piirikokouksessa ja ehdotuksen on saatava hyväksytyksi tullakseen vähintään viisi kuudesosaa (5/6) annetuista äänistä. Tehty päätös on vahvistettava muuttamattomana vähintään samalla ääntenenemmistöllä toisessa piirikokouksessa, joka pidetään aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ensimmäisestä kokouksesta. Piirin purkautuessa sen varat on käytettävä suomalaisen kirkkomusiikin edistämiseen jälkimmäisen purkamisesta päättävän piirikokouksen päättämällä tavalla.